Programul Operaţional Sectorial "Creşterea Competitivităţii Economice"

Proiect finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

Programul Operațional Sectorial
Programul Operațional Sectorial
Programul Operațional Sectorial
Programul Operațional Sectorial

Politică de confidențialitate

Data publicării: 23 mai 2018
Data actualizării: 23 mai 2018
Versiunea documentului: 1

AGENȚIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ SUD MUNTENIA, cu sediul în municipiul Călărași, Str. General Constantin Pantazi nr. 7A, județul Călărași, cod poștal 910164, România, în calitate de autor, proprietar și administrator al site-ului www.adrmuntenia.ro, precum și în calitate de operator, respectă dreptul la viața privată al persoanelor iar în contextul prelucrării datelor cu caracter personal (DCP) ale acestora le asigură o protecție adecvată.

În cadrul raporturilor cu terțe persoane, AGENȚIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ SUD MUNTENIA pune la dispoziția celor interesați, următoarele date de contact:

 • Sediul nostru principal este situat municipiul Călărași, Str. General Constantin Pantazi nr. 7A, județul Călărași, cod poștal 910164, România;
 • Telefon centrală: +40 242 331 769; +40 728 026 708
 • Fax: +40 242 313 167
 • E-mail: office@adrmuntenia.ro
 • Responsabilul cu protecția datelor: Radu Radoveneanu (IT Embassy S.R.L.) - dpo@adrmuntenia.ro

Informațiile/datele pe care le prelucrăm atunci când folosiți site-ul regio.adrmuntenia.ro

În cazul formularului pentru solicitarea informațiilor:

 • Nume (obligatoriu)
 • Prenume
 • Profesia
 • Instituția
 • Telefon (obligatoriu)
 • Fax
 • E-mail (obligatoriu)
 • Adresa
 • Județul (obligatoriu)
 • Localitatea (obligatoriu)

Pentru răspunsul la solicitările de informații, furnizarea datelor cu mențiunea „obligatoriu” este necesară iar refuzul punerii la dispoziție are ca și efect imposibilitatea transmiterii solicitărilor de informații către AGENȚIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ SUD MUNTENIA.

În cazul formularului pentru abonarea la newsletter:

 • E-mail (obligatoriu)

Furnizarea adresei de e-mail este obligatorie pentru a putea primi periodic publicațiile electronice editate de AGENȚIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ SUD MUNTENIA.

În cazul utilizării generale a site-ului poscce.adrmuntenia.ro, acesta poate stoca următoarele cookie-uri:

Tip Nume Furnizor Descriere Valabilitate
Cookie statistic _ga adrmuntenia.ro Înregistrează un ID unic utilizat pentru generarea statisticilor privind utilizarea site-ului de către vizitatori 2 ani
Cookie statistic _gat adrmuntenia.ro Utilizat de Google Analytics pentru a reduce rata de solicitare Sesiune
Cookie statistic _gid adrmuntenia.ro Înregistrează un ID unic utilizat pentru generarea statisticilor privind utilizarea site-ului de către vizitatori Sesiune
         
         
         
         
         
         
         
         

Pentru mai multe detalii despre cookie-uri și utilitatea acestora accesați pagina privind Utilizarea cookie-urilor pe site-ul poscce.adrmuntenia.ro.

Temeiul legal al prelucrării datelor personale ce se efectuează de către AGENȚIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ SUD MUNTENIA

 • Constituția României, republicată (art. 26);
 • Legea nr. 315 din 28 iunie 2004 privind dezvoltarea regională în România, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea 287 din 17 iulie 2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 134/2010 privind Noul Cod de Procedură Civilă, republicată;
 • Legea nr. 677/2001, cu modificările si completările ulterioare, precum și reglementări subsecvente acesteia (ex.: Av. Pop. nr. 52/2002 și Decizii ale Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal);

Proceduri interne

 • Statutul AGENȚIEI PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ SUD MUNTENIA;
 • Regulamentul de ordine interioară al AGENȚIEI PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ SUD MUNTENIA;
 • Procedura operațională – Manual de informare și comunicare pentru POR, cod PO.ADRSM.DDC.1.1;
 • Procedura operațională – Procedura de evaluare a acordului de parteneriat și a programelor operaționale, cod PO.ADRSM.DDC.2.1;
 • Procedura operațională pentru dezvoltare urbană, cod PO.DGPOR.SECP.III, ediția 2;

Instrumente juridice comunitare

 • Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;
 • REGULAMENTUL (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (Text cu relevanță pentru SEE), intrat în vigoare de la data de 25 mai 2018.

Scopul/scopurile prelucrării datelor dumneavoastră personale

 • în scopul oferirii de servicii, constând în: helpdesk, training-uri și suport în materia implementării GDPR;
 • în scopul soluționării diferitelor cereri/întrebări/sesizări/plângeri formulate de către persoanele interesate/vizate;
 • pentru executarea un contract la care persoana interesată/vizată este parte;
 • în scopul prevenirii accesului neautorizat/asigurării securității rețelei/informațiilor;
 • în scopul realizării unui/unor interese legitime ale operatorului (ex.: în scopul constatării, exercitării sau apărării unui drept în justiție, în scopuri administrative interne, pentru facturarea serviciilor prestate și efectuarea plăților aferente; pentru protejarea dreptului de autor și a drepturilor conexe);
 • AGENȚIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ SUD MUNTENIA mai poate folosi datele statistice sau datele anonime rezultate în urma prelucrării, în următoarele scopuri:
  • realizarea de rapoarte/analize;
  • realizarea de informări;
  • publicarea, promovarea, ofertarea serviciilor pentru parteneri;
  • pentru creșterea calității serviciilor ce vă sunt oferite.

Informații suplimentare

Dezvaluirea informațiilor/datelor către terți poate fi făcută

 • în cazul în care acest lucru este cerut de lege sau în situația în care această acțiune este necesară pentru conformare, potrivit dispozițiilor legale în vigoare;
 • în considerarea obiectivelor/intereselor legitime ale operatorului, informațiile/datele personale pot fi diseminate și puse la dispoziția Autorității de Management pentru Programul Operațional Regional din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în scopul raportării indicatorilor de proiect pentru cererile de finanțare depuse de AGENȚIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ SUD MUNTENIA pe axa de Asistență Tehnică;
 • în considerarea obiectivelor/intereselor legitime ale operatorului, informațiile/datele personale pot fi diseminate și puse la dispoziția Autorității Naționale pentru Calificări, în vederea participării persoanelor vizate la cursurile organizate de AGENȚIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ SUD MUNTENIA;
 • către instituțiile abilitate ale statului, fără consimțământ, în cazul unor eventuale litigii sau constatării unor fraude.

Drepturile persoanei vizate

Conform prevederilor Legii nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare, persoanele vizate au următoarele drepturi:

 • dreptul la informare (art. 12);
 • dreptul de acces la date cu caracter personal (art. 13);
 • dreptul de intervenție asupra datelor cu caracter personal (art. 14);
 • dreptul de opoziție (art. 15);
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17);
 • dreptul de a se adresa justiției (art. 18).

Începând cu data de 25 mai 2018, conform Regulamentului General de Protecția Datelor, persoanelor vizate le revin noi drepturi în materia prelucrării datelor personale și asigurării confidențialității acestora. Pentru o informare corespunzătoare, menționăm că acestea includ dreptul de a solicita operatorului accesul la datele sale personale, la rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării, dreptul de a se opune prelucrării, precum și dreptul la portabilitatea datelor.

Formularea plângerilor

În vederea apărării drepturilor ce vă sunt conferite prin lege în materia protecției datelor personale, conform legislației în vigoare, înainte de a vă adresa Autorității Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, veți depune o plângere către operatorul AGENȚIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ SUD MUNTENIA, la următoarea adresă: Str. General Constantin Pantazi nr. 7A, municipiul Călărași, județul Călărași, cod poștal 910164, România, ce va fi soluționată în cel mult 30 de zile de la data înregistrării.

De asemenea, aveți posibilitatea să vă adresați cu plângere, în condițiile legii, inclusiv către Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Condiții de legitimitate privind prelucrarea datelor personale

 • Datele dumneavoastră personale vor fi prelucrate exclusiv în baza consimțământului acordat în mod expres și neechivoc pentru această prelucrare. Prin urmare, punerea la dispoziție a datelor/informațiilor ce fac obiectul site-ului va fi considerată ca reprezentând consimțământul expres pentru ca datele dumneavoastră personale să fie folosite de AGENȚIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ SUD MUNTENIA, în conformitate cu scopurile anterior menționate;
 • Site-ul nu prelucrează datele personale ale minorilor;
 • Dacă considerați că ați fost corect informat/informată iar totodată sunteți de acord cu mențiunile și toate scopurile de mai sus, vă rugăm să bifați opțiunea corespunzătoare de pe site;
 • Dacă nu doriți/nu sunteți de acord ca datele dumneavoastră să facă obiectul prelucrării, vă rugăm sa nu ni le furnizați. Ca atare, respectând această opțiune, vă rugăm să bifați opțiunea corespunzătoare de pe site și, totodată, să luați în considerare faptul că o eventuală colaborare nu va fi posibilă, deoarece prelucrarea Numelui, Prenumelui, Telefonului, Județului, Localității sau a adresei de E-mail este absolut esențială în contextul furnizării răspunsurilor la solicitările de informații sau a adresei de E-mail în cazul abonării la newsletter-ul electronic;
 • În ipoteza în care datele dumneavoastră personale au suferit modificări iar pe cale de consecință se impune actualizarea acestora, vă adresăm rugămintea de a ne comunica cu operativitate acest lucru, la următoarea adresă: Str. General Constantin Pantazi nr. 7A, municipiul Călărași, județul Călărași, cod poștal 910164, România;
 • Retragerea ulterioară a acordului/consimțământului prelucrării datelor dumneavoastră personale este posibilă oricând pe durata colaborării, având ca și efect încetarea operațiunilor specifice, precum și a colaborării. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia;
 • Datele dumneavoastră personale vor fi stocate pe toata perioada colaborarii cât și ulterior acesteia, pe o perioadă de 10 ani de la data închiderii oficiale a Programului Operațional Regional, după care vor fi șterse sau anonimizate, după caz.

Link-uri utile

Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – http://www.dataprotection.ro

Abonaţi-vă la newsletter-ul nostru!

Email