Programul Operaţional Sectorial "Creşterea Competitivităţii Economice"

Proiect finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

Programul Operațional Sectorial
Programul Operațional Sectorial
Programul Operațional Sectorial
Programul Operațional Sectorial

Întrebări frecvente

Operațiunea „Sprijin pentru consolidarea și modernizarea sectorului productiv prin investiții tangibile și intangibile” (apelul din anul 2011)

1. O întreprindere este eligibilă dacă în ultimii doi ani a fost pe pierdere, dar a înregistrat profit operațional?

R. Întreprinderea care solicită finanțarea în cauză este eligibilă dacă face dovada existenței profitului din exploatare sau a profitului brut în ultimul exercițiu financiar (pe baza bilanțului sau bilanțului consolidat aferent exercițiului financiar 2010).

2. O societate poate depune un proiect avănd ca investiție achiziționarea de utilaje/echipamente pentru 2 puncte de lucru?

R. În cadrul unui apel de proiecte, un solicitant poate depune doar un singur proiect, corespunzător unui singur punct de lucru.

3. O societate în cadrul unei sesiuni de primire proiecte poate sa depună mai multe proiecte, în paralel, pentru mai multe puncte de lucru ?

R. O societate comercială poate depune un singur proiect în cadrul unui apel de proiecte.

4. Este obligatoriu ca un proiect să cuprindă toate categoriile de cheltuieli eligibile menționate în ghidul solicitantului?

R. Proiectul trebuie să cuprindă obligatoriu cheltuieli pentru achiziția de bunuri din categoria mijloacelor fixe sau a obiectelor de inventar (imobilizări corporale), alături de care, în funcție de tipul proiectului, pot fi incluse și celelalte categorii de cheltuieli eligibile, în limita pragurilor și a condițiilor de eligibilitate menționate în ghidul solicitantului.

5. În cadrul unui proiect care cuprinde următoarele cheltuieli: 100.000 euro lucrări de construcții și 50.000 euro achiziție utilaje, cum se va putea respecta intensitatea pentru cheltuielile cu clădirile menționată în ghidul solicitantului, respectiv 50% din totalul cheltuielilor eligibile?

R. Bugetul proiectului trebuie realizat în conformitate cu prevederile ghidului solicitantului. Astfel, dacă o cheltuială depășește respectivul plafon, diferența va reprezenta o cheltuială neeligibilă și va fi încadrată ca atare în bugetul proiectului.

6. În ce situații trebuie anexat bilanțul consolidat (auditat, tradus și legalizat)? Este obligatoriu de anexat Bilanțul consolidat în cazul unei întreprinderi legate care are profit din exploatare/profit brut reflectat în bilanțul întreprinderii ?

R. Bilanțul consolidat trebuie anexat numai în cazul în care solicitantul face, prin intermediul acestuia, dovada eligibilității din punct de vedere a existenței profitului din exploatare / profitului brut. În situația în care solicitantul înregistrează profit din exploatare/profit brut reflectat în bilanțul întreprinderii, bilanțul consolidat nu mai trebuie atașat.

7. Se acceptă Bilanțul întreprinderii aferent anului 2009 sau trebuie anexat Bilanțul pentru anul 2010?

R. Trebuie anexat bilanțul pe ultimul exercițiu financiar complet înainte de depunerea CF, deci cel aferent exercițiului din 2010.

8. Este obligatoriu ca Bilanțul întreprinderii să fie înregistrat la ONRC sau la Administrația financiară?

R. Conform legislației în vigoare, bilanțul solicitat este cel înregistrat la ONRC.

9. Este eligibil un proiect de creare a unei unități noi de producție inițiat de o întreprindere care își va comercializa toată producția exclusiv către o întreprindere legată cu sediul în UE avănd în vedere că în Ghidul solicitantului la pag 17 este specificat că „nu se acordă sprijin financiar pentru : [...] susținerea financiară a activităților către terțe țări sau către state Membre, legată direct de cantitățile exportate, de crearea și funcționarea unei rețele de distribuție sau pentru alte cheltuieli curente legate de activitatea de export”?

R. Prevederea din Ghidul solicitantului se referă la activități ale solicitantului strict legate de comerț exterior, transport și distribuție produse și nu se referă la activități de producție pentru produse comercializate pe piețe externe.

10. La activitățile de informare și publicitate, este suficient a fi inclus doar minimul necesar, dupa cum reiese din Manualul de identitate vizuală al POS CCE: 2 comunicate de presa/2 anunțuri în presa locală sau regională?

R. În ceea ce privește măsurile de informare și publicitate, în funcție de tipul proiectului, minimul necesar obligatoriu este cel prevăzut în cadrul Anexei II (Măsuri de informare și publicitate) a Contractului de Finanțare și Manualul de identitate vizuală pentru instrumentele structurale 2007-2013 în Romănia, restul rămănănd la latitudinea solicitantului, cu precizarea că toate măsurile de informare și publicitate incluse în Cererea de Finanțare vor trebui realizate în cadrul proiectului.

11. Pe lăngă certificatul de urbanism care trebuie să însoțească Cererea de Finanțare, trebuie depuse și avizele solicitate în acesta sau este suficientă dovada solicitării lor?

R. Avizele nu sunt obligatorii la depunere, existența acestora ca anexe la cererea de finanțare poate contribui la punctarea proiectului din punct de vedere al maturității acestuia.

12. Activitățile și subactivitățile urmează a fi descrise pe scurt sau doar menționate în secțiunea 2.3.4?

R. Trebuie descrise atăt căt este necesar spre a fi înțelese corect și complet de către evaluatori.

13. În cererea de finanțare, sectiunea 2.6 - Calendarul activităților, durata fiecărei activități trebuie trecută sub forma de zi-lună-an? Se poate modifica tabelul astfel încăt să fie inserate și sub-activitățile?

R. Nu este permisă modificarea tabelului, acesta fiind unul standard pentru toate cererile de finanțare.

14. La finalul Studiului de fezabilitate, în modelul orientativ anexat la Ghidul solicitantului, se specifică atașarea la studiu a părților desenate ,,(dacă este cazul)``. În cazul în care proiectul presupune doar achiziționarea unor echipamente în vederea modernizării unui segment al fluxului tehnologic, care dintre părțile desenate menționate în modelul orientativ al SF trebuie atașate? La momentul actual, întreprinderea solicitantă nu dispune de nici un plan de situație, de încadrare în amplasament etc. Este suficientă atașarea Planului fabricii și a schemei fluxului tehnologic, cu indicarea modificărilor aduse de investiție?

R. Nu sunt precizate toate documentele care pot fi atașate deoarece acestea diferă în funcție de proiect, atașarea acestora constituind în totalitate decizia solicitantului și avănd rolul de a demonstra maturitatea proiectului sau a soluției tehnice propuse. Nu se constituie in criteriu de excludere.

15. Cum se realizează calculul calculul pentru întreprinderi legate și/sau partenere în vederea încadrării întreprinderii în categoria întreprinderilor mari ?

R. Calculul pentru întreprinderi legate și/sau partenere se face conform Anexei 2 din Legea 346/2004 cu modificările și completările ulterioare. Pe baza datelor obținute prin completarea Anexei 2, coroborate cu prevederile acestei legi, se stabilește categoria întreprinderii (IMM sau întreprindere mare) iar solicitantul își asumă încadrarea întreprinderii, inclusiv prin Declarația de eligibilitate pe baza căreia solicitantul certifică încadrarea.

16. Conform prevederilor Ghidului solicitantului în situația în care solicitantul este o întreprindere parteneră/ legată cu o altă întreprindere înregistrată într-un alt stat, se poate face dovada încadrării în categoria întreprinderilor mari prin prezentarea bilanțului consolidat auditat, tradus și legalizat. Cum poate face solicitantul această dovadă în condițiile în care întreprinderea parteneră/legată nu depune în statul în care este înregistrată situații finaciare anuale ?

R. În situația în care firma parteneră/legată la care se face referire nu depune situații financiare anuale la o instituție acreditată, este suficientă prezentarea situațiilor financiare întocmite de către compania respectivă (auditate de către un auditor financiar). Aceste documente vor fi traduse și legalizate în limba romănă.

17. Un solicitant care în anul depunerii Cererii de Finațare este întreprindere mare, dar începănd cu anul următor pierde această calitate, pentru ce operațiune poate aplica în cadrul acestui an, pentru cea destinată întreprinderilor mari sau pentru cea destinata IMM-urilor, tinănd cont de posibilitatea semnării contractului la începutul anului viitor ?

R. La întocmirea contractului de finanțare solicitantul trebuie să îndeplinească toate criteriile de eligibilitate prevăzute în cadrul Ghidului solicitantului aferent operațiunii de investiții adresată întreprinderilor mari. În situația în care acestea nu sunt îndeplinite, semnarea contractului de finanțare nu se va mai realiza.

18. În cazul unei întreprinderi care face parte dintr-un grup, modul de acordare a punctajului din Grila de evaluare tehnico-financiară (subcriteriile 1.1, 1.2 și 1.5 - creșterea previzionată a elementelor corespunzătoare) vizează creșterea în ansamblu atăt la întreprinderea solicitantă căt și la grup sau se ia în considerare doar previziunea situațiilor financiare în cazul întreprinderii solicitante (societatea care depune proiectul )?

R. Statutul de societate legată / parteneră se verifică doar în etapa de eligibilitate, pentru încadrarea în categoria întreprinderilor mari, iar la evaluarea tehnico-financiară se analizează datele privind solicitantul (societatea care depune proiectul) .

19. În cazul societăților care nu au realizat export anterior depuneri cererii de finanțare dar intenționează să realizeze export ulterior implementării proiectului, cum se va cuantifica exportul previzionat (inclusiv punctajul acordat pentru criteriul de creștere a exportului, conform grilei), avănd în vedere că în această situație exportul previzionat se va raporta la o bază zero?

R. Pentru societățile care nu au avut activitate de export anterior depunerii cererii de finanțare (conform datelor din bilanțul societății pentru anul 2010) dar își propun să realizeze activități de export ca urmare a implementării proiectului (conform datelor din cererea de finanțare), se va acorda punctajul maxim din grilă pentru acest criteriu.

20. Dacă o societate are un proiect în implementare finanțat în cadrul acestei operațiuni, această societate mai poate depune o nouă cerere de finanțare pentru un alt proiect în cadrul apelului din anul 2011?

R. Da, cu precizarea că activitatea pentru care solicită finanțare trebuie să corespundă unui alt cod CAEN eligibil decăt cel corespunzător activității finanțate în cadrul proiectului aprobat, în condițiile repectării tuturor criteriilor de eligibilitate menționate în ghidul solicitantului și dacă societatea are capacitate de a implementa ambele proiecte.

21. Ce valoare trebuie să acopere scrisoarea de confort angajantă care trebuie atașată la dosarul Cererii de Finanțare în momentul depunerii acestuia?

R. La depunerea dosarului Cererii de Finanțare, scrisoarea de confort angajantă trebuie să acopere cel puțin valoarea contribuției beneficiarului la cheltuielile eligibile prevăzute în bugetul proiectului.

22. Ce valoare trebuie să acopere scrisoarea de confort angajantă care trebuie depusă alături de celelalte documente solicitate la semnarea contractului de finațare, conform prevederilor din Ghidul solicitantului?

R. La semnarea Contractului de Finanțare, scrisoarea de confort angajantă trebuie să acopere cel puțin valoarea contribuției beneficiarului la cheltuielile eligibile și valoarea cheltuielor neeligibile prevăzute în bugetul proiectului.

23. Ce dată de referință se ia în calcul la stabilirea vechimii tehnologiei achizitionate în cadrul proiectului ?

R. Vechimea tehnologiei are drept referință data depunerii cererii de finanțare.

24. Pentru o întreprindere care dorește doar achiziționarea de utilaje și echipamente (fară componenta de lucrări de construcții), sunt necesare Acordul Unic de mediu și Avizul Natura 2000 în vederea demonstrării maturității proiectului ?

R. Chiar dacă proiectul presupune doar achiziționarea de utilaje și echipamente este necesară solicitarea celor două avize de la instituțiile abilitate.

25. Cum se vor calcula indicatorii financiari ai proiectului menționați în Ghidul Solicitantului în cadrul Studiului de fezabilitate?

R. Pentru calculul indicatorilor necesari, inclusiv RIRF/C, este obligatorie folosirea programului dedicat ce va fi disponibil gratuit pe website-ul AM POS CCE, în perioada depunerii Cererilor de Finanțare. Folosirea altui program sau formulă de calcul determină automat respingerea Cererii de finanțare.

Abonaţi-vă la newsletter-ul nostru!

Email