Programul Operaţional Sectorial "Creşterea Competitivităţii Economice"

Proiect finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

Programul Operațional Sectorial
Programul Operațional Sectorial
Programul Operațional Sectorial
Programul Operațional Sectorial

Situația proiectelor POS CCE în Sud Muntenia

Având în vedere faptul că în prezent activitatea principală în cadrul Serviciului Organism Intermediar POS CCE o constituie monitorizarea proiectelor pe perioada de menținere obligatorie a investiției (3/5 ani de la finalizarea proiectului), regăsiți prezentată situația privind proiectele aflate în gestiunea Organismului Intermediar POS CCE Sud Muntenia:

Denumire apel

Număr proiecte contractate

Număr proiecte reziliate

Număr proiecte finalizate

Proiecte preluate de la Autoritatea de Management POS CCE

199

38

161

Axa 1, D.M.I. 1.1, Operaţiunea 1.1.1 A2: Sprijin financiar în valoare de până la 1.065.000 lei acordat pentru investiţii în IMM-uri - Apel 4

173

53

120

Axa 1, D.M.I. 1.1, Operațiunea “Sprijin pentru consolidarea și modernizarea sectorului productiv prin investiții tangibile și intangibile” pentru întreprinderi - Apel 5

53

4

49

Axa 1, D.M.I. 1.1, Operațiunea 1.1.1 A1: Sprijin financiar cu valoare cuprinsă între 1.065.000 - 6.375.000 lei acordat pentru investiții pentru întreprinderile mici şi mijlocii - Apel 3

28

13

15

Axa 1, D.M.I. 1.1, Operațiunea 1.1.2 b) Sprijin pentru implementarea standardelor internaționale

4

3

1

Axa 1, D.M.I. 1.3, Operațiunea 1.3.2 Sprijin pentru consultanță acordat IMM-urilor – Apel 2

78

26

52

Axa 3, D.M.I. 3.1, Operațiunea 3.1.1 Sprijinirea accesului la broadband și la serviciile conexe – Apel 2

30

0

30

TOTAL

565

137

428

Personalul angajat în cadrul Serviciului OI POS CCE are atribuții referitoare la activitatea de monitorizare a proiectelor pe perioada de durabilitate, dintre care enumerăm principalele atribuții regăsite în fișele posturilor:

  • Verifică conținutul documentelor (rapoarte de durabilitate, notificări) elaborate și transmise de către beneficiari;
  • Monitorizează durabilitate investițiilor și a îndeplinirii indicatorilor post-implementare prin efectuarea de vizite de monitorizare la locul de implementare unde verifică, după caz, existența și funcționalitatea activelor tangibile/intangibile achiziționate prin proiect, existența suprafețelor de producție modernizată/construită prin proiect și menținerea indicatorilor de rezultat asumați prin contractul de finanțare;
  • Asigură prevenirea neregulilor, identifică neregulile și completează formularul de alertă nereguli pe care îl transmite, conform manualului de proceduri specific, la AM POS CCE;
  • Introduce datele și informațiile cu privire la procesul de monitorizare a durabilității în SUIM/SMIS-CSNR.

Conform prevederilor procedurii de monitorizare și raportare POS CCE, la finalul perioadei de menținere obligatorie a investiției, experții Serviciului Organism Intermediar POS CCE au obligația de a efectua vizita finală de durabilitate având ca obiectiv verificarea menținerii în proprietate a activelor tangibile și intangibile achiziționate și îndeplinirea indicatorilor de rezultat.

Abonaţi-vă la newsletter-ul nostru!

Email